تعویض چرم فرمان فابریک وباز سازی کروم قطعات سائیده شده فرمان و کنسول وسط گرانجور

Original size is 960 × 1280 pixels